Majoitus sopimuksen ehdot

MAJOITUSSOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

  1. YLEISTÄ

1.1 Sopimusehtojen soveltaminen

 

Näitä Rahulihomes / Rock Your Day Oy:n (jäljempänä ”toimittaja”) yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimittajan ja asiakkaan välillä, kun asiakas varaa toimittajalta majoituspalveluita ja toimittaja tuottaa näitä majoituspalveluita sekä niihin liittyviä mahdollisia lisäpalveluita.

 

4.1 Majoitusaika

 

Varatut majoitustilat ovat majoittujan käytettävissä viimeistään kello 16.00 majoitussopimuksessa sovittuna päivänä, mikäli muuta osapuolten välillä ei sovita.

Majoituskohde on luovutettava majoitusajan viimeisenä päivänä klo 11.00 mennessä, mikäli osapuolten välillä ei muuta ole sovittu.

 

1.2 Maksut

 

Varaus tehdään internetin tai asiakaspalvelun kautta ja se maksetaan luottokortilla, nettipankilla, mobile paylla tai yrityksen ollessa kyseessä voi asiakaspalvelusta kysyä laskutus mahdollisuutta. Laskutuslisä on 9 eur.  Maksu suoritetaan aina varauksen yhteydessä ja etukäteen, jollei muuta ole sovittu.

 

3.8. Varauksen peruuttaminen

 

Jos muuta ei ole sovittu peruutus on tehtävä vähintään 7 vuorokautta ennen majoituksen alkua. Jos taas jätät saapumatta toimittaja saa veloiittaa majoituksen koko hinnan.

 

Jos taas toimittaja ei voi toimittaa asiakkaalle majoituskohdetta kohdassa 3.6 määritellyn ylivoimaisen esteen vuoksi, voi toimittaja yksipuolisesti peruuttaa tehdyn varauksen. Peruutuksesta on ilmoitettava asiakkaalle kirjallisesti niin pian kuin mahdollista ja palautettava viivytyksittä kaikki asiakkaalta perityt maksut korotta ja kuluitta.

 

 

1.3 Siivous

 

Asunnon kevyt loppusiivous kuuluu hintaan. Lisäsiivouksia on saatavana lisäpalveluna

 

 

1.4 Sopimuksen syntyminen

 

Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä yleisiä sopimusehtoja tehdessään varauksen. Varaus muuttuu osapuolia sitovaksi toimittajan toimittamalla kirjallisella varausvahvistuksella. Ennen varausvahvistuksen antamista toimittaja voi vaatia asiakkaalta vakuutta, varaus- tai ennakkomaksua tai muuta kohtuullista asemansa turvaavaa suoritusta.

 

1.5 Sopimuksen voimassaolo

 

Majoitussopimuksessa määritellään osapuolten välisen sopimuksen voimassaoloaika.

 

1.6 Lähtö ennen majoituksen loppua

 

Sovittua majoitusaikaa ei voi lyhentää. Jos lähdet ennen majoituksen loppua sinun on ilmoitettava siitä toimittajalle ja sinun on maksettava sovittu hinta käyttämättä jääneeltä ajalta. Huomaathan että aikaistettu lähtö voi aiheuttaa muutoksen majoitushintaan.

 

  1. ASIAKKAAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

2.1 Majoittuja

 

Majoittujalla tarkoitetaan osapuolten välisessä sopimuksessa määriteltyä asiakasta tai asiakkaan henkilöstöön tai intressipiiriin kuuluvaa tai asiakkaan muuten yksilöimää luonnollista henkilöä, jolla on oikeus käyttää toimittajan majoituskohdetta ja asiakkaan tilaamia palveluja majoitussopimuksen ja yleisten ehtojen mukaisesti sekä varauksessa olevaa maximi henkilömäärää ei saa ylittää.

Kohteessa ei saa harjoittaa elinkeino toimintaa.

 

 

2.2 Majoituspalvelun käyttöön oikeutetut

Majoituspalveluja voi käyttää joko asiakas itse tai majoittujana asiakkaan työntekijä, lähipiiri tai muu asiakkaan intressipiiriin kuuluva luonnollinen henkilö.

 

2.3 Asiakkaan vastuu majoittujasta

 

Asiakas vastaa osapuolen välisen sopimuksen mukaisten velvoitteiden noudattamisesta täysimääräisesti myös majoittujan osalta. Asiakas on velvollinen huolehtimaan, että majoittuja on tietoinen kaikista majoituskohteen käyttöä koskevista ohjeista, ehdoista, velvollisuuksista ja rajoituksista.

 

2.4 Maksuvelvollisuus

 

Asiakkaan maksuvelvollisuus on määritelty majoitussopimuksessa. Mikäli majoitussopimuksessa sovituista maksuista on ilmoitettu vastaamaan kolmas osapuoli, joka ei kuitenkaan suorita maksuja, on asiakas täysimääräisessä vastuussa maksujen maksamisesta. Viime kädessä kaikista maksuista vastaa täysimääräisesti majoitussopimuksen allekirjoittanut henkilö henkilökohtaisesti.

 

2.5 Vakuus

 

Mikäli toimittaja on edellyttänyt saavansa vakuuden sopimusta tehtäessä, vakuus palautetaan ilman aiheetonta viivästystä, kun toimittaja on pystynyt tarkastamaan, että majoituskohteen ja asiakkaan kaikki sopimusvelvoitteet on täytetty. Vakuudelle ei makseta korkoa.

 

2.6 Maksujen viivästyminen

 

Maksuviivästystilanteessa noudatetaan kuudentoista (16) prosenttiyksikön määräistä vuotuista viivästyskorkoa ja viivästyneen laskun maksukehotuksesta peritään kahdenkymmenen (20,00) euron käsittelymaksu ja käsittelymaksun ylittävät kohtuulliset perintäkulut.

toimittajalla on oikeus kohdistaa asiakkaan maksut ensin viivästyskorkoon ja muihin kuluihin sekä lisäpalveluihin ennen majoituskorvausta. Mikäli asiakas ei ole maksanut erääntyneitä laskuja maksukehotuksesta huolimatta, erääntyvät myös muut majoitussopimuksen mukaan laskutettavat vielä erääntymättömät saatavat heti maksettaviksi.

 

2.7 Vahingon, haitan ja häiriön korvaaminen

 

Asiakas on velvollinen korvaamaan toimittajalle täysimääräisesti vahingon, haitan ja häiriön, jonka asiakas tai majoittuja, hänen luvallaan majoituskohteessa oleskeleva tai vieraileva henkilö tahallisesti taikka laiminlyönnillään tai muulla huolimattomalla menettelyllään aiheuttaa majoituskohteelle, sen rakenteille, laitteille, koneille, varustukselle tai irtaimistolle, muille majoittujan käytössä oleville tiloille tai kolmannelle osapuolelle tai kolmannen osapuolen omaisuudelle taikka rakennukselle tai kiinteistölle, jossa majoituskohde sijaitsee.

 

2.8 Kotieläimen aiheuttama vahinko

 

Asiakkaan tai majoittujan tai heidän majoituskohteeseen salliman tai päästämän kolmannen henkilön kotieläimen mahdollisesti aiheuttamat vahingot kuuluvat täysimääräisesti asiakkaan vastuulle.

 

2.9 Loppusiivouksesta aiheutuneet kustannukset

 

Mikäli majoituskohteen tilat eivät ole majoitusajan päättyessä vastaavassa kunnossa kuin majoitusajan alkaessa eikä asiakas ole tehnyt sopimusta loppusiivouksesta, toimittaja perii asiakkaalta siivouksesta aiheutuneet kustannukset täysimääräisesti.

 

2.10 Majoituskohteeseen jätetty irtain omaisuus

 

Mikäli majoituskohteeseen on jätetty irtaimistoa, toimittaja perii asiakkaalta irtaimen tyhjentämisestä ja varastoimisesta aiheutuneet kustannukset täysimääräisesti.

 

2.11 Kohtuullisen ja tavanomaisen käytön ylittävä kulutus

 

Asiakas on velvollinen korvaamaan toimittajalle kohtuullisen ja tavanomaisen käytön ylittävän kulutuksen veden, sähkön ja lämmön tai tietoliikenneyhteyksien käytöstä. Kohtuulliseksi ja tavanomaiseksi katsotaan kulutus, joka ei merkittävästi ylitä asumisen tyypillisiä ja tavanomaisia kulutusmääriä.

 

2.12 Annettujen tietojen oikeellisuus

 

Asiakas vastaa siitä, että sen varausvaiheessa antamat tiedot ovat oikeat ja ajantasaiset. Toimittaja voi luottaa muun muassa siihen, että varausvaiheessa annetut yhteystiedot ovat oikeat ja voimassa, ellei asiakas kirjallisesti toisin ilmoita. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan mahdollisista majoituspalvelusopimussuhteeseen liittyvistä muutoksista viipymättä ja kirjallisesti toimittajalle.

 

2.13 Virheilmoitukset ja virheen korjaus

 

Majoituskohteen irtaimistoon, varustukseen ja kuntoon liittyvät mahdolliset huomautukset ja valitukset on tehtävä viipymättä ja viimeistään vuorokauden kuluessa majoituksen alkamisesta tai virheen ilmenemisestä oikeuden menettämisen uhalla. Toimittajalla on oikeus tarkastaa ilmoitettu virhe ja korjata virheet kohtuullisessa ajassa.

3.TOIMITTAJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

3.1 Palvelun suorittaminen

 

Toimittajan velvollisuutena on huolehtia siitä, että varattu majoituskohde on asiakkaan käytettävissä sovittuna ajanjaksona. Toimittaja toimittaa asiakkaalle tämän tilaamat varusteet ja lisäpalvelut sovitun mukaisesti. Asiakas ei vapaudu maksuvastuusta, vaikka ei käyttäisikään tilaamiaan lisäpalveluita.

Toimittaja vastaa siitä, että majoituskohde on majoitusajan alkaessa sellaisessa kunnossa kuin asiakas majoituskohteen iän, alueen huoneistokannan, toimittajan asuntokuvauksen ja muut paikalliset olosuhteet huomioon ottaen voi kohtuudella edellyttää, ellei muusta kunnosta ole erikseen kirjallisesti sovittu. Toimittaja  vastaa majoituskohteen ja sen varustuksen normaalista, tavanomaisesta ja kohtuullisesta kulumisesta, palvelun toimivuudesta ja näistä aiheutuvista kustannuksista.

 

3.2 Korvaava majoituskohde

 

Mikäli toimittaja ei poikkeuksellisesti pysty tarjoamaan varattua majoituskohdetta tai jos korvaavan majoituksen käyttö on välttämätöntä muusta tärkeästä ja perustellusta syystä, on toimittajalla oikeus osoittaa majoittujalle vastaava majoitustila ilman asiakkaalle aiheutuvia lisäkustannuksia.

 

3.3 Hinnanmuutokset

 

Toimittajalla on oikeus sopimuksen syntymisen jälkeen korottaa sovitun majoituspalvelun hintaa seuraavilla perusteilla:

– lainsäädännölliset muutokset ja viranomaisten päätökset, jotka vaikuttavat majoituksen hintaan,

– yleinen kustannusten muutos tai

– majoittujien määrä nousee.

Hintamuutoksista ilmoitetaan asiakkaalle kirjallisesti ja uudet hinnat astuvat voimaan ilmoitusta seuraavan kalenterikuukauden ensimmäisestä päivästä lukien.

 

3.4 Vakuuden tai liikamaksun palautusten vähimmäismäärä

 

Toimittaja  ei lähtökohtaisesti palauta jäljelle jäänyttä vakuutta tai liikamaksua, jos palautettava määrä on alle viisitoista (15,00) euroa.

 

3.5 Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitus

 

Mikäli majoituskohteen käyttöoikeuden luovutus viivästyy tai majoituksen laatu on todistettavasti alentunut merkittävästi ja olennaisesti toimittajan tekemän virheen johdosta, eikä virhettä tai viivästystä ole saatu kohtuullisessa ajassa korjatuksi, on asiakas oikeutettu hyvitykseen ja enimmillään suoritetun maksun palautukseen kokonaisuudessaan. Toimittaja ei missään olosuhteissa vastaa epäsuorista tai välillisistä vahingoista tai kustannuksista eikä asiakas ole oikeutettu saamaan vahingonkorvausta, mikäli toimittaja voi osoittaa, että virhe tai viivästys johtuu alla olevassa kohdassa 3.6 tarkoitetusta ylivoimaisesta esteestä tai kohdassa 3.7 tarkoitetusta viranomaisen pyynnöstä tai kiellosta tai määräyksestä.

 

3.6 Ylivoimainen este

 

Ylivoimaisena esteenä pidetään muun muassa vesivahinkoa, jäätymisvahinkoa, tulipaloa, onnettomuutta, laitonta ja laillista lakkoa, luonnonmullistusta, energiajakelun keskeytystä, sähkökatkosta, vesi- ja viemäriongelmia, lämmitysongelmia, tietoliikenteen katkosta ja kolmannen tahon huolto-, korjaus- tai muita töitä. Toimittajan yhteistyökumppania tai alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös toimittajan osalta vastuuvapausperusteeksi.

 

3.7 Viranomaisen pyynnöt, kiellot ja määräykset

 

Mikäli toimittaja ei tarjoa asiakkaalle jo sovittua majoitusta tai purkaa majoitussopimuksen yksipuolisesti viranomaisen nimenomaisesta asiakkaasta tai majoittujasta johtuvasta kiellosta tai pyynnöstä taikka määräyksestä johtuen, on toimittaja oikeutettu perimään asiakkaalta kohtuullisen peruutusmaksun määrältään vähintään viisisataa (500,00) euroa kulujen kattamiseksi.

 

 

  1. MAJOITUSEHDOT

 

 

4.2 Majoittujan uudelleensijoittaminen

 

Mikäli toimittaja ei pysty poikkeuksellisesti tarjoamaan varattua majoituskohdetta heti sovitusta ajankohdasta lukien tai koko majoitusajaksi tai jos korvaavan majoituksen käyttö on välttämätöntä muusta perustellusta syystä, on toimittajalla oikeus siirtää majoittuja vastaavaan majoitustilaan väliaikaisesti tai sovituksi majoitusajaksi ilman asiakkaalle aiheutuvia toimittajan  veloittamia lisäkustannuksia. Toimittaja ilmoittaa tällöin asiakkaalle korvaavasta majoituksesta kirjallisesti ja viimeistään kolme (3) päivää ennen siirron tapahtumista. Mikäli asiakas ei hyväksy toimittajan tarjoamaa korvaavaa vaihtoehtoa tai toimittaja ei kohtuullisin toimenpitein pysty järjestämään asiakkaan kohtuullisten toiveiden mukaista muuta kohdetta, vapautuu toimittaja majoituksen järjestämisvastuusta ja sopimus purkautuu eikä toimittaja ole tällöin korvaus- tai hyvitysvastuussa asiakkaalle. Mikäli vaihtoehtoinen majoitus on kalliimpi kuin alkuperäinen sovittu majoitus oli, toimittajalla on tällöin velvollisuus hyvittää erotus enintään kahden (2) ensimmäisen majoitusviikon osalta.

 

4.3 Majoittujan tiedonantovelvollisuudet

 

Viimeistään saapuessaan majoituskohteeseen majoittujan on annettava oikeat ja lain edellyttämät matkustustiedot tai muutoin toi toimintaa varten tarvittavat henkilötiedot, ellei näitä tietoja ole annettu jo aikaisemmin. Majoittujan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä luotettavalla tavalla.

 

4.4 Majoituskohteen käyttöön liittyvät velvollisuudet

 

Majoittuja saa käyttää majoituskohdetta normaaliin asumiseen ja yöpymiseen. Majoituskohdetta tai sen osaa ei saa luovuttaa toisen tai kolmannen käytettäväksi, ellei tästä ole erikseen sovittu toimittajan kanssa kirjallisesti.

– Majoituskohteessa havaitusta mahdollisesta virheestä tai puutteesta ilmoitetaan aina viipymättä toimittajalle

Häiriön ja haitan aiheuttaminen majoituskohteessa on kielletty eikä majoittuja saa häiritä käyttäytymisellään tai toiminnallaan majoituskohteen naapurustossa ja läheisyydessä asuvia. Majoittumisen aikana on noudatettava hyviä tapoja ja majoituskohteen järjestyssääntöjä sekä viranomaisohjeita ja – määräyksiä. Hiljaisuuden osalta tulee noudattaa, mitä majoituskohteen järjestyssäännöissä on määrätty ja hiljaisuutta on joka tapauksessa noudatettava viimeistään kello 22.00 lukien kello 07.00 saakka.

Majoituskohteissa ja muissa majoituskohteen tiloissa ei saa tupakoida tai käyttää voimakkaita hajusteita, jotka voisivat haitata seuraavan majoittujan oloa kohteessa eikä käyttää huumaavia aineita tai harjoittaa rangaistavaksi säädettyä toimintaa.

Tupakoinnin aiheuttaman hajuhaitan tai muun hajuhaitan poistamisen kustannuksista vastaa asiakas täysimääräisesti ja kustannukset laskutetaan täysimääräisesti sisältäen ulkopuolisen ammattilaisen suorittaman tarvittavan työn ja toimenpiteet.

Majoittujan on käytettävä ja hoidettava majoituskohdetta ja siihen kuuluvaa irtaimistoa ja varustusta huolellisesti sekä käytettävä majoituskohdetta, irtaimistoa ja varustusta vain niille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön.

 

Majoittujalla on velvollisuus huolehtia, että

– Majoituskohde ja yhteiset tilat säilyvät siisteinä ja viihtyisinä,

– jätteet viedään säännöllisesti jäteastiaan ja lajitellaan, mikäli majoituskohteessa ja sen kiinteistöllä on jätteenlajittelu,

– valot ja sähkölaitteet sammutetaan sekä kaikki vesihanat ja -liitännät suljetaan aina majoituskohtees- ta poistuttaessa ja majoittujan nukkuessa,

– ovet lukitaan ja ikkunat suljetaan aina majoituskohteesta poistuttaessa,

– ovikoodit eivät milloinkaan joudu ulkopuolisten tietoon tai haltuun,

– majoituskohteessa ei tehdä muutostöitä ja

– kotieläimiä ei saa tuoda majoituskohteeseen

 

Mikäli majoittuja on olennaisesti tai toistuvasti toiminut vastoin ehtoja, toimittajalla  on oikeus katsoa majoitussopimusta rikotun ja majoittuja voidaan välittömästi velvoittaa poistumaan majoituskohteesta. Tällaisessa tapauksessa asiakas tai majoittuja ei voi vaatia suoritettujen maksujen palauttamista, korvauksia tai alennusta taikka muutakaan hyvitystä sopimuksen mukaisesta hinnasta.

 

4.5 Majoittujan henkilökohtainen omaisuus

Majoittuja(t) vastaa itse matkatavaroistaan. Toimittaja ei vastaa majoituskohteeseen tai yleisiin tiloihin jätetyistä tavaroista tai muusta irtaimesta omaisuudesta millään tavalla. Toimittaja ei vastaa pysäköintialueella olevan kulkuvälineen tai sen sisällä olevan omaisuuden vahingoittumisesta tai katoamisesta.

 

 

4.6 Toimittajan oikeus päästä majoituskohteeseen

 

Majoituskohteen kunnon ja hoidon valvomista varten majoittujan on viivytyksettä päästettävä toimittajan edustaja vierailemaan kohteessa sen kunnon ja käytön valvomiseksi.

Tarvittaessa toimittajan edustajalla tai kolmannella taholla, kuten majoitustilan omistajalla, kohteen isännöitsijällä tai hänen valtuuttamallaan henkilöllä, on oikeus tarkistaa majoituskohde sekä päästä majoituskohteeseen sen kunnon ja käytön valvontatarkoitusta varten ilman majoittujan suostumusta.

 

Mikäli Asiakas on tilannut toimittajalta palveluja, jotka edellyttävät käyntiä majoituskohteessa, majoittujalle ei anneta erillistä ennakkoilmoitusta käyntiajankohdasta.

 

4.7 Asiakaspalveluun liittyvät tiedotteet

 

Toimittaja voi majoitussopimuksen voimassaoloaikana lähettää asiakkaalle ja majoittujalle sähköpostitse ja SMS-viestein asiakaspalveluun liittyviä ilmoituksia, joissa muistutetaan muun muassa sopimuksenmukaisista määräajoista.

 

4.8 Majoituskohteen kunto ja majoittujan omaisuus majoitusajan päättymisen jälkeen

 

Majoitussopimuskauden päättyessä majoituskohde tulee luovuttaa takaisin toimittajalle asianmukaisessa kunnossa, huolellisesti siivottuna ja tyhjennettynä majoittujan omista tavaroista, ellei toimittajan kanssa ole nimenomaisesti muuta sovittu. Toimittajalla  on oikeus tyhjentää ja siivota majoitusskohde sekä varastoida tai toimittaa eteenpäin varastoitavaksi majoittujan irtain omaisuus, mikäli majoittuja ei ole luovuttanut majoituskohdetta majoitusajan päättymisen jälkeen tai luovuttamisesta ei ole muuten pystytty sopimaan.

Majoituskohteeseen jäänyt Majoittujan irtain omaisuus toimitetaan Suomen Löytötavarapalvelu Oy:lle, josta tavarat ovat noudettavissa heidän omien yleisten ehtojen mukaisesti. Hinnastot ja ehdot ovat luettavissa Suomen Löytötavarapalvelu Oy:n kotisivuilta osoitteessa www.loytotavara.net.

Toimittajalla on oikeus laskuttaa asiakkaalta kyseessä olevan irtaimen omaisuuden käsittely- ja siirtokustannukset.

 

4.9 Majoituskohteen avainten palauttaminen

 

Asiakas on velvollinen palauttamaan kaikki käytössä olleet avaimet, kulkuluvat, pysäköintiluvat sekä muut vastaavat, kun majoittuminen kohteessa päättyy. Toimittajan kanssa sovitaan, mihin avaimet ja muut rinnastettavat esineet palautetaan.

 

4.10 Vastuu palauttamattomista avaimista

 

Mikäli asiakas ei palauta kaikkia avaimia, niin puuttuvista avaimista toimittaja laskuttaa kaksisataaviisikymmentä (250,00) euroa lisättynä voimassa olevalla arvonlisäveron määrällä per puuttuva kappale. Puuttuvista kulkuluvista, pysäköintiluvista tai muista vastaavista toimittaja laskuttaa asiakasta todellisten kulujen mukaan.

Asiakas on tietoinen siitä, mikäli asiakas ei palauta kaikkia haltuunsa saamiaan avaimia, se voi johtaa mahdollisesti koko huoneiston tai rakennuksen taikka taloyhtiön lukkojen uudelleen sarjoittamiseen. Mikäli huoneisto tai rakennus joudutaan uudelleensarjoittamaan asiakkaasta johtuvasta syystä,  toimittaja laskuttaa uudelleensarjoittamisesta aiheutuvat kustannukset ja tähän liittyvät vahingot täysimääräisenä asiakkaalta edellä sovitun kappalekohtaisen kadonneen avaimen tai avainten lisäksi. Lukkojen uudelleensarjoittaminen voi maksaa jopa tuhansia euroja.

  1. MAJOITUSSOPIMUKSEN PURKAMINEN

5.1 Toimittajan purkuoikeus

 

Toimittajan on oikeus majoitusajan kuluessa purkaa majoitussopimus, mikäli käy ilmi, että asiakas tai majoittuja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta. Sopimus päättyy välittömästi purkamisilmoituksen tiedoksiantoon tai myöhemmin, mikäli toimittaja on ilmoittanut myöhemmän ajankohdan. Purkamisen jälkeen tämä sopimus säilyttää merkityksensä korvausten laskentaperusteena. Sen lisäksi voimaan jää sopimuskohta 7., jossa sovitaan sovellettavasta laista ja riidanratkaisusta.

Toimittajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi muun muassa seuraavilla perusteilla:

– Maksulaiminlyönnit

– Asiakas tai kolmas taho, joka on sitoutunut maksamaan majoituspalveluista aiheutuneet kustannukset, on todettu kykenemättömäksi vastaamaan sopimusvelvoitteistaan tai mikäli asiakkaan tai vakuuden antajan taloudellinen asema on heikentynyt olennaisesti, ellei asiakas viipymättä maksa toimittajan määrittelemää ennakkomaksua tai lisävakuutta.

– Majoituskohteen käyttöoikeuden luovuttaminen vastoin sopimusta

– Häiriön aiheuttaminen

– Majoituskohteen ja muiden majoittujan käytössä olevien tilojen vaurioittaminen

– Majoituskohteen sopimuksen vastainen käyttö

– Majoituskohteen taloyhtiön tai viranomaisten antamien järjestyssääntöjen noudattamatta jättäminen

– Majoituskohteessa harjoitettu rangaistavaksi säädettyä toimintaa

– Majoituskohdetta käytetään olennaisesti muuhun tarkoitukseen kuin majoittujan normaaliin asumiseen ja yöpymiseen tai majoittuja päästää majoituskohteeseen toistuvasti ulkopuolisia henkilöitä, joita ei ole nimetty kohdan 4.3 mukaisesti kohteen majoittujiksi.

 

5.2 Asiakkaan purkuoikeus

 

Asiakas voi purkaa majoitussopimuksen, mikäli toimittaja ei ole saanut korjattua olennaista virhettä tai olennaista viivästystä sovitussa määräajassa ja sopimusrikkomus on olennainen. Purkamisesta laaditaan tällöin osapuolten välille kirjallinen dokumentti, jossa yhteisesti sovitaan käytännöistä purkamisen osalta.

  1. SOPIMUKSEN OSITTAINEN PÄTEMÄTTÖMYYS TAI MITÄTTÖMYYS

Mikäli osa sopimuksesta on tai tulee lainsäädännöllisten muutosten takia, viranomaismääräyksellä tai muista syistä pätemättömäksi tai mitättömäksi, on sopimus muilta osin yhä voimassa.

  1. SOVELLETTAVA LAKI

Tähän sopimukseen sovelletaan yksinomaan Suomen lakia pois lukien kuitenkin ne lainvalinta- ja viittaussäännöt, jotka johtaisivat toisen lain soveltamiseen.

Osapuolet toteavat, että tässä sopimuksessa on kysymyksessä majoituspalvelujen myynnistä, johon ei sovelleta asuinhuoneistojen vuokrauksesta annettua lakia.

  1. RIIDANRATKAISU

Tämän sopimuksen ehdoista tai sopimuksen noudattamisesta syntyvät erimielisyydet pyritään aina ja ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin sovinnollisin neuvotteluin. Mikäli osapuolet eivät saavuta asiassa sovinnollista ratkaisua, niin asian ratkaisee alueen käräjäoikeus suomen kielellä.

 

×